Ny prognose fra vismændene: Udsigt til fortsat høj beskæftigelse

28-05-2024
Nyhed

Vismændene opjusterer i ny prognose skønnet for væksten i dansk økonomi betydeligt. Samtidig vurderes det, at inflationen og boligpriserne har stabiliseret sig, og at beskæftigelsen forbliver høj. Den nye prognose ligger dermed overordnet set på linje med vurderingen i den seneste Økonomisk Redegørelse.

Vismændene (De Økonomiske Råds formandskab) skønner i en ny prognose for dansk økonomi vækst i BNP på 2,6 pct. i 2024 og 1,5 pct. i 2025. Skønnene er opjusteret betydeligt med henholdsvis 1,3 pct.-point og 0,9 pct.-point siden efteråret 2023.

Vismændene forventer, at danske virksomheders salg af varer, der produceres og sælges i udlandet, fortsat vil yde et betydeligt bidrag til eksport og BNP i 2024 og 2025. Efter stilstand i både forbrug og erhvervsinvesteringerne forventer vismændene endvidere fornyet fremgang i den indenlandske efterspørgsel i 2024 og 2025. Blandt andet understøttes forbruget af forventede reallønsstigninger, faldende renter og boligprisfremgang.

Vismændene bemærker, at inflationen viser tegn på normalisering efter et hurtigere end forventet fald, og skønner, at forbrugerpriserne vil stige ca. 2 pct. i både 2024 og 2025. På boligmarkedet har huspriserne efter vismændenes vurdering overordnet set stabiliseret sig.

På arbejdsmarkedet har beskæftigelsen ikke på samme måde som den indenlandske efterspørgsel vist tegn på afdæmpning de seneste år. Vismændene forventer, at beskæftigelsen forbliver høj i de kommende år, men beskæftigelsesfremgangen ventes at blive mere afdæmpet, hvilket blandt andet skal ses i sammenhæng med en svag produktivitet.

Rapporten indeholder også analyser af arv og arbejdsudbud samt skatter og arbejdsmarkedsdeltagelse.

Der henvises i øvrigt til Økonomiministeriets skriftlige indlæg.

Fakta

De Økonomiske Råd er en uafhængig institution under Økonomiministeriet. De Økonomiske Råd består af Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd.

Rådene ledes af et fælles formandskab bestående af fire uafhængige nationaløkonomer, også kaldet vismændene. I rådene sidder desuden repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, interesseorganisationer, erhvervsorganisationer, miljøorganisationer, regeringen og Nationalbanken samt særligt kyndige.

Traditionelt mødes Det Økonomiske Råd to gange om året, mens Det Miljøøkonomiske Råd holder ét årligt møde. For begge råd gælder det, at formandskabet til møderne fremlægger et udkast til en rapport, et såkaldt diskussionsoplæg. Diskussionsoplægget indeholder formandskabets analyser og vurderinger af forskellige økonomiske problemstillinger.

Formandskabet har endvidere til opgave at overvåge de offentlige finanser (fungere som finanspolitisk vagthund) samt at overvåge og analysere produktivitetsudviklingen (Produktivitetsråd). Begge opgaver knytter sig til implementering af EU-anbefalinger om etablering af uafhængige institutioner på de to områder.